نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

درمان کبد چرب

بیماری کبد چرب در نتیچه مصرف بیش از حد چربی در اندام کبد بوجود می آید و باعث جمع شدن چربی در این اندام می شود. اگر چربی بیش از 10 درصد در کبد جمع شود این چربی باعث بیماری می شود. درمان کبد چرب معمولا با استفاده از روش های درمانی مختلف صورت می گیرد.

نمایش یک نتیجه