نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

درمان آفت دهان

آفت دهان زخم کوچکی است که در قسمتهای داخلی دهان ایجاد می گردد و مخصوصا موقع غذا خوردن باعث درد می شود . برای درمان آفت دهان از راههای مختلفی استفاده می شود که راههای خانگی زیادی در این مورد پیشنهاد شده. علت به وجود آمدن آن دقیقا مشخص نیست ولی احتمالا عللی مثل حساسیت و استرس در این بیماری دخالت دارند.

نمایش یک نتیجه