نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

گیاهان عرق گیری

دسته گیاهان عرق گیری شامل گیاهانی می شود که معمولا جهت تهیه اسانس و عرق از آنها استفاده میشوند. یعنی آنها را داخل دیگ های عرق گیری طی فعل و انفعالاتی تبدیل به عرقیات گیاهی می کنند. البته گیاهانی که در این دسته قرار میگیرند می توانند جز دسته های دیگر سایت عطارسرا هم باشند.

نمایش یک نتیجه