نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

گیاهان دارویی

دسته گیاهان دارویی که با نام گیاهان عطاری هم شناخته میشوند معمولا شامل گیاهانی می شوند که خواص دارویی برای انواع بیماریها را دارند. بعضی از این گیاهان را عصاره آن را می گیرند و تحت عنوان عرقیات به فروش می رسانند.

Showing 1–20 of 36 results