نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.

عرقیات گیاهی

دسته عرقیات گیاهی مربوط به عصاره گیاهان عرق گیری است که داخل همین عطارسرا به عنوان یک دسته جداگانه قرار داده شده است. در اصل گیاهان عرق گیری را بعد از فعل و انفعالاتی که روی آنها صورت می گیرد تبدیل به عرق و یا عصاره و همچنین عطر و اسانس می شوند. که عرقیات و اسانس را به راحتی میتوان مصرف کرد.

نمایش یک نتیجه