اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت نکن
09138725344