نیروهای طبیعی درونی ما درمان کنندگان واقعی بیماری ها هستند.